Quote Originally Posted by ;
Hầu hết các nhà giao dịch kiếm tiền, gần 80% trong số họ, nhưng họ cần thấy rằng bạn không thể tham gia thị trường và bắt đầu kiếm lợi nhuận, bạn muốn đủ kiên nhẫn và kỷ luật để kiếm thêm tiền với Forex.
Phải, bạn có thể có bất kỳ cơ hội thành công và cơ hội mới bắt đầu nhưng trong longetrm (1 năm hoặc thậm chí nhiều hơn) để có lợi nhuận, người ta cần quản lý tiền bạc và kỷ luật. Tôi thấy rằng một vài nhà giao dịch đang giao dịch trong nhiều năm chỉ có tỷ lệ tăng 60% tuy nhiên thua lỗ của họ là nhỏ so với chiến thắng khiến họ sử dụng lỗ dừng để tránh thua lỗ lớn.