Oh! Tôi đọc cuốn sách Plessis ,, nó không tốt! ai có cuốn sách này PDF miễn phí? Biểu đồ điểm và hình của Thomas J. Dorsey, ấn bản thứ 4 ,, chỉ có phiên bản thứ 4