Số liệu, một người nào đó ngu ngốc, đủ để đề nghị điều này ở nơi đầu tiên và chuyển sang đăng cùng một tên người dùng khác nhau, đoán khi họ bắt đầu sắp ra khỏi đồ gỗ, họ đi ra trong dòng chảy đầy đủ .. Tôi đã cấm người dùng cho đề xuất không mất quá nhiều thay vì id của nhiều người dùng ..