# 8203; Tôi thấy chủ đề thất bại. Tại sao tôi không ngạc nhiên, phương pháp được mô tả là khó phát hiện và thực hiện trực quan, chưa kể đến sự khan hiếm tín hiệu có thể giao dịch, vì vậy tất cả trong một hệ thống độc lập kém. Tôi đoán rằng một số nỗ lực đã được thực hiện mặc dù công bằng bởi op, vì vậy một số tín dụng nên được dành ít nhất cho điều đó, nhưng như tôi đã nói một lúc trước, egy khi nó đứng có lỗ hổng và nó đã bị phơi bày khi từ bỏ các chủ đề. Sống n học kẻ.