3 Bản đính kèm USDJPY Phản hồi từ ngày 9/11/2012 đến nay. Tiền gửi 500, lô kích thước .10 Hàng ngày ATR Giai đoạn = 14