Quote Originally Posted by ;
Giao dịch tài khoản vi mô trực tiếp đầu tiên sử dụng Zigcharm indi
, 51pips. {hình ảnh}
Ca ngợi Chúa!