1 (Các) tệp đính kèm Có ai đã dùng thử hệ thống Spiderforex trong Biểu đồ Renko chưa? chỉ là một ý tưởng, bởi vì nhiều tiếng ồn được tránh trong loại biểu đồ này, tiềm năng hóa VQ. Cũng có thể là một bộ lọc tốt. Mong được nghe ý kiến.