PDA

View Full Version : Mọi suy nghĩ về cuốn sách này .........Zarraph
06-03-2006 23:22, 11:22 PM
Bạn đã bao giờ gặp phải ebook này The Richluent Desktop Currency Trader
Bất cứ ý tưởng nào về nó?
Rsq955

rokikhes
11-22-2021 16:56, 04:56 PM
Đó là một cuốn sách tuyệt vời. Tôi đã học được những điều cơ bản về Forex từ đó và tôi đã nghe một số chiến lược tuyệt vời để làm việc cùng. Kiểm tra xem nó ra, nếu u không thích nó, hơn là có được tiền ur trở lại. Bởi vì họ đá nhưng ở lại để tiền thưởng của bạn. Chúc may mắn,