1 Bản đính kèm Giới thiệu tóm tắt EURJPY FHB trong 4 giờ.