Bạn có thể có MTF MA với tùy chọn CaoThấp không? pha loãng