Quote Originally Posted by ;
Quy trình giao dịch của tôi rất đơn giản, tôi có APB từ biểu đồ TDI. Khi cả hai đều đồng ý, tôi di chuyển tôi đã kiếm được 90% lợi nhuận. Không có vấn đề gì tuyệt đối cả. Thay vì đi vào cho rất nhiều điều khó hiểu chính mình, đi với điều này đặc biệt là chủ đề trước đó của tôi bạn đang có. Tôi đã cố gắng tạo ra lợi nhuận nhất quán. Bạn muốn tự quyết định.
Xin chào, chính xác thì bạn đang nói về điều gì và bạn đang nói gì với chỉ số, bạn sẽ chỉ cho tôi bài viết được không?