1 Tệp đính kèm EurJpy. Để nêu rõ phạm vi di chuyển của tất cả các loại tiền tệ đã được cải thiện trong vài tháng qua.