Quote Originally Posted by ;
Hi, làm thế nào để bạn mượn từ ngân hàng? Cho phép sử dụng một ví dụ; USD 10k pr tháng x 12 tháng một năm = 120k thu nhập hàng năm (điều này có thể chỉ là số-không có món hời thực) Tôi có thể mong đợi gì từ tính toán này? Với đòn bẩy. . Chỉnh sửa: Tôi hiểu rằng đây là một tính toán doanh thu cố định, vì vậy thats sẽ không hoạt động ... bytheway - Tôi hiểu các nhà giao dịch chứng khoán có khoản vay ...
Khi bạn vay tiền từ Ngân hàng, bạn phải đưa vào tài sản thế chấp. Tùy thuộc vào ngân hàng mà bạn cung cấp một chút chất lỏng cho bạn. Khi bạn sử dụng đòn bẩy trên tài khoản môi giới của bạn, các chức năng gửi tiền của bạn là tài sản thế chấp của bạn. Từ bên ngoài hai âm thanh khác biệt nhưng trong thực tế, chính xác giống nhau.