Mua dưới 0 là không sao, nhưng khi ông bước vào đà giảm và sẽ là tốt hơn ngắn cho một vài quán bar. Sau đó, trong khi vẫn dưới 0 động lực đã lên và nó sẽ là lối vào dài thích hợp.
Quote Originally Posted by ;
hi kyuzo, Được xem xét trong biểu đồ trên bài viết số 8, cho thấy 2 biểu đồ màu đỏ dưới 0. NHƯNG bạn đã bắt đầu MUA. Xuất hiện xung đột. (cũng mô tả bài báo số 1 về thông báo khái niệm) Sửa tôi Nếu tôi sai.
Quote Originally Posted by ;
hi kyuzo, Được xem xét trong biểu đồ trên bài viết số 8, cho thấy 2 biểu đồ màu đỏ dưới 0. NHƯNG bạn đã bắt đầu MUA. Xuất hiện xung đột. (cũng mô tả bài báo số 1 về thông báo khái niệm) Sửa tôi Nếu tôi sai.