Quote Originally Posted by ;
Tôi đã thấy một vài nhà giao dịch đặt lợi nhuận đẹp trai vào bất kỳ dịp nào lớn. Nhưng tôi tránh giao dịch tin tức.
Tôi cũng vậy. Những cái roi da lúc bắt đầu những sự kiện như vậy làm tôi kinh ngạc vì lợi ích của họ.