1 Tệp đính kèm UsdChf, giá được nhấn chìm hàng ngày. Giá khi cần. Im mua cặp này.