Mở một số giao dịch mua; chúng ta sẽ thấy 2 ngày mai; ngay bây giờ giao dịch là 0.