Tôi hiểu chủ đề này đã chết từ lâu, nhưng cảm ơn vì những suy nghĩ của bạn, tôi đã đọc chủ đề phổ biến hơn và có khả năng áp dụng một số điều chỉnh và sửa đổi cho chiến lược giao dịch của riêng bạn để biến nó thành của riêng tôi. Cảm ơn bạn về tất cả các đầu vào và chiến lược của bạn