Xin chào ví dụ đầu tiên về công cụ Báo cáo mở rộng mới này: TỔNG BÁO CÁO TÀI KHOẢN: BẮT ĐẦU Số dư: 100000 - END Số dư: 108844.41 Giao dịch: 42 Lợi nhuận: 35 | giảm: 7 THẮNGLOSS Tỷ lệ phần trăm: THẮNG: 83.3333333333 | LOSS 16.6666666667 BÁO CÁO TÀI KHOẢN DÀI HẠN: ------ gt; gt; gt; gt; gt ;: Giao dịch USDJPY: 1 Lợi nhuận: 1 | giảm: 0 THẮNGLOSS Tỷ lệ phần trăm: WIN: 100.0 | LOSS 0.0 BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH: ------ gt; gt; gt; gt; gt ;: Giao dịch GBPJPY: 1 Lợi nhuận: 1 | giảm: 0 WINLOSS Chỉ số: WIN: 100.0 | BÁO CÁO TÀI KHOẢN NGẮN HẠN 0.0%: ------ gt; gt; gt; gt; gt ;: Tỷ giá EURUSD Giao dịch: 40 Lợi nhuận: 33 | giảm: 7 Chỉ số WINLOSS: WIN: 82.5 | TỔNG SỐ 17.5