Quote Originally Posted by ;
báo mmmh, cách để làm điều đó ??? Sẽ đánh giá: - RRB- btw, tôi đang tìm kiếm một nhà môi giới khác. Tôi có thể hỏi bạn có sử dụng cái nào không? Trân trọng
Oanda