Quote Originally Posted by ;
Lạ lùng, tôi không thể trả lời điều này, tôi đã cho phép trang web của anh ấy và cái gì, ai cũng có vấn đề tương tự?
Bạn không thể backtest rằng Ea