1 File đính kèm Ok chúng ta đã sẵn sàng để đi. Cho phép c những gì trong ngày gont cung cấp cho chúng tôi.