Quote Originally Posted by ;
Tôi nghĩ rằng tôi đã bắt đầu đọc XPT TICKS XPT TREND tuyệt vời. hình ảnh
nên có đảo ngược hoặc đóng cửa ở 1100kháng 1D-4H-1H một trong hai cách, các lớp học được về tham lam và đánh giá sai hoặc cảm xúc ...