1 Bản đính kèm (s) phiên bản mới đến sớm các tín hiệu từ biến thể mới