Giữ một mắt trên Tất cả các cặp yên, Mỗi cặp yên đang kéo trở lại vào dịch vụ EJ AJ NJ UJ GJ vài tuần tôi dự đoán rằng một giảm mạnh được lấy bởi đồng yên