Quote Originally Posted by ;
báo giá Họ cung cấp cho bạn mức giá nào và giao dịch diễn ra vào ngày nào?
Tỷ giá, giao dịch nào?