Chào! Tại sao không có giao dịch hoặc cập nhật ngay bây giờ? làm thế nào là nó sẽ 4 u jnita? trân trọng