Quote Originally Posted by ;
{quote} Mặc dù vậy!
Sau khi Spread đưa vào tài khoản tôi nhận được 0 lợi nhuận và cuối cùng nó chỉ đi đến số không.