Quote Originally Posted by ;
{quote} bạn nói đúng
Hey TEB, đừng biến mất nữa, chủ đề của bạn cần bạn.