1 Tệp đính kèm Màu không có màu nào = đen. Hãy sửa chữa.