Hi Richy tôi có thể hỏi bạn những gì thực sự thúc đẩy thị trường? Có cung và cầu?