vấn đề là trong ngữ nghĩa của kế hoạch từ, bạn đang sử dụng cùng một từ nhưng đề cập đến hai nghĩa khác nhau. vấn đề sẽ được giải quyết nếu bạn xem xét kế hoạch như là một tập hợp các chiến lược quản lý nhậpxuấtquản lý thương mại mà bạn áp dụng cho giao dịch của mình.