Xin giúp ... Tôi muốn đầu tư các quỹ đáng kể bằng cách sử dụng một nhà môi giới ngoại hối hợp pháp với các giao dịch hoán đổi và trao đổi tốt (không phải tất cả các giao dịch hoán đổi âm do các công ty môi giới nhất định có). . .tìm hiểu về một số tiền đáng kể, để họ phải có xếp hạng người dùng tuyệt vời .. hãy giúp đỡ. . Tôi cũng sẵn sàng hợp tác với một nhà môi giới ngoại hối và mở văn phòng tại Croatia