Quote Originally Posted by ;
Đó là trong các thiết lập trong nhà Mart
RSI không thay đổi khi tôi điền số khác nhau. chuyện gì vậy? cảm ơn bạn