99 phần trăm là một cường điệu, nhưng nó là một số cao nếu nó 80% cho hoặc mất hai%.
https://www.theforexguy.com/forex-traders-lose-money/
http://www.crbtrader.com/trader/v09n01/v09n01a01.asp
https://www.investopedia.com/article...ay-traders.asp
https://www.thebalance.com/why-do-fo...-money-1344936