1 Attachment (s) Xin chào các thương nhân đồng nghiệp, Mong đợi zigzag lên trên h4. Cảm ơn