cảm ơn, đã hiểu ........... nghĩ rằng câu trả lời của bạn là dành cho.