Quote Originally Posted by ;
{quote} Chủ đề có thể không còn được cập nhật, nhưng tôi vẫn giao dịch với egy này và kiếm lợi nhuận. Sắp có một thay đổi lớn - tôi sẽ giao dịch tự động bởi EA. Các xét nghiệm được thực hiện và kết quả là tuyệt vời.
xin chào smilee89, bạn vẫn giao dịch với hệ thống SMA chứ? Làm thế nào nó đi, bạn có kết quả tốt? Trân trọng