Tôi cần vẽ một biểu đồ và tôi cần di chuyển nó xung quanh bất cứ ai có ý tưởng gì không?

Điểm gần nhất tôi có thể nghĩ ra là Tam giác trong tab Chèn; Hình dạng.

Cứu giúp...