Quote Originally Posted by ;
{quote} Không có gì sai với hệ thống của bạn, Forex là không thể đoán trước!
Tôi muốn nói rằng bạn đúng về việc không thể đoán trước được, nhưng hầu hết mọi người đang cố gắng dự đoán đỉnh và đáy, và sau đó nói rằng XU HƯỚNG LÀ BẠN B ,, thay vì tôn trọng các QUY TẮC được giữ trong khung thời gian được đề cập trong chủ đề này .