4 Tệp đính kèm Và một tập lệnh để vẽ Đường xu hướng với kích thước cs- và lô ....
https://www.forexibroker.com/attachm...41925414816.04