Quote Originally Posted by ;
hi labaneese .. những gì chúng ta cần xem xét cho mục tiêu và SL, đó là chiều dài của nến hoặc xoay trước hilo để tính mục tiêu? vui lòng kiểm tra điều này ... nơi đặt SL, {image}
SL là mức cao của tín hiệu nến giống nhau nơi dấu chấm đầu tiên xuất hiện.