Quote Originally Posted by ;
Ồ Vì vậy, việc thực hiện EA một mình mất vài mili giây? Tôi đã từng nghĩ nó dưới 1 phần nghìn giây! Có phải cũng có một độ trễ đáng chú ý trên thiết bị đầu cuối MT4 phía khách hàng không?
Bây giờ tôi không chắc chắn, ý của bạn là thời gian thực hiện EA chính xác. Bạn không có nghĩa là đặt phản ứng đặt hàng, phải không?