giao dịch plogy đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch ngoại hối. Giao dịch với một plogy giao dịch tốt sau đó chúng ta sẽ có thể giao dịch với mức tối đa. cho rằng chúng ta sẽ có thể đào tạo được rất nhiều giao dịch bằng cách cố gắng giao dịch với số vốn nhỏ trước