Quote Originally Posted by ;
{quote} Tôi đã sử dụng dấu ngoặc kép để nhấn mạnh rằng đó là ý kiến ​​của riêng tôi
Bạn nên sử dụng avoie tốt hơn là trốn tránh khi ra khỏi la bàn đạo đức của bạn.