Quote Originally Posted by ;
Xin chào Người bán9 và tất cả tôi để EA này (Pivots_V3) chạy trên Tài khoản trực tiếp thứ hai của tôi. Trên Tài khoản trực tiếp đầu tiên chạy Ichimoku V8. Những gì chúng ta cần cho Pivot Ea 1. BEJS giống như trong Ichimoku Đây có phải là Icemaan không
Ice