Cần giúp trả về giá trị từ hàm
Results 1 to 7 of 7

Thread: Cần giúp trả về giá trị từ hàm

 1. #1
  Tôi đã viết hàm dưới đây trong một EA để kiểm tra xem mức giá hiện tại trong khoảng 0-8 giá được lưu trữ trong một mảng mà tôi đã tính toán. Tôi nghĩ rằng bạn có thể trả về một giá trị từ một hàm nhưng tôi tiếp tục nhận được số 0 thay vì số đếm là khi giá bị mất. Bất cứ ai có thể giúp tôi bằng cách nói cho tôi biết tôi sai ở đâu? Tôi int k ở đầu EA ...

  Cảm ơn

  PHP Code: <code><span style=”color: #000000”> <span style=”color: #0000BB”>intloe_price</span><span style=”color: #007700”>()</span><span style=”color: #FF8000”>//FunctiontoloepricebetweenGannlines
  </span><span style=”color: #007700”>{</span><span style=”color: #FF8000”>//Checkalllines0-8
  </span><span style=”color: #007700”>for(</span><span style=”color: #0000BB”>k</span><span style=”color: #007700”>=</span><span style=”color: #0000BB”>0</span><span style=”color: #007700”>;</span><span style=”color: #0000BB”>k</span><span style=”color: #007700”>lt;</span><span style=”color: #0000BB”>9</span><span style=”color: #007700”>;</span><span style=”color: #0000BB”>k</span><span style=”color: #007700”> )
  {
  if(</span><span style=”color: #0000BB”>level</span><span style=”color: #007700”>#91;</span><span style=”color: #0000BB”>10</span><span style=”color: #007700”>#93;==</span><span style=”color: #0000BB”>1</span><span style=”color: #007700”>)
  {
  if(</span><span style=”color: #0000BB”>Bid</span><span style=”color: #007700”>gt;</span><span style=”color: #0000BB”>level</span><span style=”color: #007700”>#91;</span><span style=”color: #0000BB”>k</span><span style=”color: #007700”>#93;</span><span style=”color: #0000BB”>Bid</span><span style=”color: #007700”>lt;</span><span style=”color: #0000BB”>level</span><span style=”color: #007700”>#91;</span><span style=”color: #0000BB”>k</span><span style=”color: #007700”> </span><span style=”color: #0000BB”>1</span><span style=”color: #007700”>#93;)
  {
  return(</span><span style=”color: #0000BB”>k</span><span style=”color: #007700”>);
  }
  else
  {
  return(</span><span style=”color: #0000BB”>0</span><span style=”color: #007700”>);
  }
  }
  if(</span><span style=”color: #0000BB”>level</span><span style=”color: #007700”>#91;</span><span style=”color: #0000BB”>10</span><span style=”color: #007700”>#93;==</span><span style=”color: #0000BB”>2</span><span style=”color: #007700”>)
  {
  if(</span><span style=”color: #0000BB”>Bid</span><span style=”color: #007700”>lt;</span><span style=”color: #0000BB”>level</span><span style=”color: #007700”>#91;</span><span style=”color: #0000BB”>k</span><span style=”color: #007700”>#93;</span><span style=”color: #0000BB”>Bid</span><span style=”color: #007700”>gt;</span><span style=”color: #0000BB”>level</span><span style=”color: #007700”>#91;</span><span style=”color: #0000BB”>k</span><span style=”color: #007700”> </span><span style=”color: #0000BB”>1</span><span style=”color: #007700”>#93;){
  return(</span><span style=”color: #0000BB”>k</span><span style=”color: #007700”>);
  }
  else{
  return(</span><span style=”color: #0000BB”>0</span><span style=”color: #007700”>);
  }
  }
  }
  }
  </span><span style=”color: #0000BB”></span> </span> </code>

 2. #2
  Không chắc chắn nhưng bạn đang tham chiếu mức [k 1] có thể nhiều hơn 1 so với kích thước mảng của bạn? Vì vậy, phần đó có thể không đúng và do đó sẽ chuyển đến 'phần khác và trả về 0. Nếu không chắc chắn, chỉ cần đặt' bình luận () 'trong mã để trả về các giá trị mà bạn nghĩ rằng bạn đang tham chiếu (nếu điều đó hợp lý) . ví dụ: Nhận xét (cấp [7] ,, cấp [8] ,, cấp [9]);

 3. #3
  Có lẽ cấp [10] không phải là 1 hay 2? có lẽ giá luôn bị mất khi k == 0?

 4. #4
  Có ba điều ở đây 1 là mảng của bạn được ghi lại và những gì nó cũng được ghi lại. 2 bạn sẽ luôn nhận được lợi nhuận bằng 0 từ hàm đó, hãy nhìn vào hai biểu tượng trả về mà chúng được mã hóa cứng để trả về 0, bạn không thể trả về một mảng từ một hàm trừ khi bạn chuyển qua tham chiếu. Mà bạn không làm gì không có tham số trong chức năng gọi. Nếu mảng của bạn bị suy giảm trên toàn cầu, bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với nó trong hàm sẽ bị mất bên ngoài hàm. trừ khi nó là quá khứ củaRef. bạn cần xác định những gì bạn muốn hàm của bạn trả về và mã nó để trả về nó. Kít
  Quote Originally Posted by ;
  Tôi đã viết hàm dưới đây trong một EA để kiểm tra xem mức giá hiện tại trong khoảng 0-8 giá được lưu trữ trong một mảng mà tôi đã tính toán. Tôi nghĩ rằng bạn có thể trả về một giá trị từ một hàm nhưng tôi tiếp tục nhận được số 0 thay vì số đếm là khi giá bị mất. Bất cứ ai có thể giúp tôi bằng cách nói cho tôi biết tôi sai ở đâu? Tôi int k ở đầu EA ... Cảm ơn [php] int loe_price ()/Hàm để loe giá giữa các dòng Gann {...
  Quote Originally Posted by ;
  Tôi đã viết hàm dưới đây trong một EA để kiểm tra xem mức giá hiện tại trong khoảng 0-8 giá được lưu trữ trong một mảng mà tôi đã tính toán. Tôi nghĩ rằng bạn có thể trả về một giá trị từ một hàm nhưng tôi tiếp tục nhận được số 0 thay vì số đếm là khi giá bị mất. Bất cứ ai có thể giúp tôi bằng cách nói cho tôi biết tôi sai ở đâu? Tôi int k ở đầu EA ... Cảm ơn [php] int loe_price ()/Hàm để loe giá giữa các dòng Gann {...

 5. #5
  Mảng được đặt thành [11] nhưng tôi chỉ in các giá trị trong hàm và mức [10] bị kẹt trên 2 ... vẫn không giải thích được trả về 0 nhưng có gì đó để kiểm tra ...

 6. #6
  OK, đôi mắt của tôi rất tệ, tôi trông không được tốt lắm, tôi không thấy bạn có 4 câu trả lời ở đó, hai câu trả về K đang trả về số chỉ mục của vòng lặp for. nó là gì bạn trở về? Nếu nó chứa những gì trong mảng thì bạn cần biết? trở lại (mức [k]); nếu bạn muốn trả về một phần tử đã thay đổi của một mảng thì bạn cần truyền nó dưới dạng tham số như trong ví dụ. và gọi hàm như trong; loe_price (cấp độ); Bằng cách này, bạn sẽ truyền toàn bộ mảng và bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ nằm ngoài chức năng. Nếu phần tử 10 bị kẹt trên 2 thì phần tiếp theo sẽ luôn trả về false nếu (Giá thầu lt; cấp [k] Giá thầu gt; cấp [k 1]) và lợi nhuận bằng không. Keit Chèn mã/Hàm để loe giá giữa các dòng Gann/Kiểm tra tất cả các dòng 0-8 int loe_price (int level # 91; # 93 {for (k = 0; k lt; 9; k ) {if (cấp # 91; 10 # 93; == 1) {if (Giá thầu gt; cấp # 91; k # 93; Giá thầu lt; cấp # 91; k 1 # 93 {return (k); } other {return (0)}} if (cấp # 91; 10 # 93; == 2) {if (Giá thầu lt; cấp # 91; k # 93; Giá thầu gt; cấp # 91; k 1 # 93; ) {trả lại (k); } khác {return (0); }}}
  Quote Originally Posted by ;
  Mảng được đặt thành [11] nhưng tôi chỉ in các giá trị trong hàm và mức [10] bị kẹt trên 2 ... vẫn không giải thích được trả về 0 nhưng có gì đó để kiểm tra ...
  Quote Originally Posted by ;
  Mảng được đặt thành [11] nhưng tôi chỉ in các giá trị trong hàm và mức [10] bị kẹt trên 2 ... vẫn không giải thích được trả về 0 nhưng có gì đó để kiểm tra ...

 7. #7
  Tôi có một mảng 0-8 với giá tính toán. Tùy thuộc vào mức giá hiện tại hoặc giữa mức giá 0-8, sẽ xác định mức độ mà EA đang tìm kiếm để phá vỡ mức giá. Giống như bậc thang hoặc cấp độ ... Vì vậy, tôi đã cố gắng sử dụng số chỉ mục từ hàm khi giá hiện tại bị mất để tôi có thể tham chiếu cùng số chỉ mục đó với giá 0-8. Tôi đã không nghĩ sẽ gửi toàn bộ cấp [k] (Tôi vẫn còn mới ở đây). Nhiều đánh giá cao!
  Quote Originally Posted by ;
  OK, đôi mắt của tôi rất tệ, tôi trông không được tốt lắm, tôi không thấy bạn có 4 câu trả lời ở đó, hai câu trả về K đang trả về số chỉ mục của vòng lặp for. nó là gì bạn trở về? Nếu nó chứa những gì trong mảng thì bạn cần biết? trở lại (mức [k]); nếu bạn muốn trả về một phần tử đã thay đổi của một mảng thì bạn cần truyền nó dưới dạng tham số như trong ví dụ. và gọi hàm như trong; loe_price (cấp độ); Bằng cách này, bạn sẽ truyền toàn bộ mảng và bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ nằm ngoài chức năng ....
  Quote Originally Posted by ;
  OK, đôi mắt của tôi rất tệ, tôi trông không được tốt lắm, tôi không thấy bạn có 4 câu trả lời ở đó, hai câu trả về K đang trả về số chỉ mục của vòng lặp for. nó là gì bạn trở về? Nếu nó chứa những gì trong mảng thì bạn cần biết? trở lại (mức [k]); nếu bạn muốn trả về một phần tử đã thay đổi của một mảng thì bạn cần truyền nó dưới dạng tham số như trong ví dụ. và gọi hàm như trong; loe_price (cấp độ); Bằng cách này, bạn sẽ truyền toàn bộ mảng và bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ nằm ngoài chức năng ....

Quyền đăng bài

 • Bạn không thể đăng bài viết mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng tệp đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng của bạn
 •