Bất kỳ lập trình viên nào ở đây cũng có thể chỉnh sửa 10 điểm3 để có các tùy chọn nhập tự động saiđúng? Tôi đã muốn có được một EA để martingale mục nhập thủ công của tôi, nhưng không có may mắn cho đến nay. Tôi muốn đảm bảo rằng tôi thực hiện mục đầu tiên dựa trên phân tích kỹ thuật của mình trước khi đưa martingale hoạt động để tránh bị nổ tài khoản. Cảm ơn trước Trân trọng