Quote Originally Posted by ;
Có, tôi đã thực hiện EA đính kèm mặc dù tôi đã thay đổi một vài thông số dựa trên tối ưu hóa. Nhưng thuật toán áp dụng egy Neurus PSAR và tôi đã thêm một tùy chọn (chỉ theo xu hướng) có thể lọc một số đột phá sai. Kiểm tra nó ra.
Cảm ơn, nhà đầu tư tôi sẽ kiểm tra cái này