3 Tài liệu đính kèm Kết quả giao dịch cho ngày 11/06: